Yuke's Media Creations

Games Developed By Yuke's Media Creations

Game Platform Genre
Double D Dodgeball X360 Sports
Go! Sports Ski PS3 Sports
Rumble Roses XX X360 Sports
UFC 2010 Undisputed PS3 Sports
UFC 2010 Undisputed X360 Sports
UFC 2010 Undisputed PSP Sports
UFC Undisputed 3 PS3 Sports
UFC Undisputed 3 X360 Sports
WWE '12 PS3 Wrestling Sports
WWE '12 X360 Wrestling Sports
WWE '12 PC Wrestling Sports
WWE '12 Wii Wrestling Sports
WWE '13 X360 Sports
WWE '13 PS3 Sports
WWE '13 Wii Sports
WWE SmackDown! vs. RAW 2006 PS2 Sports
WWE SmackDown! vs. RAW 2006 PSP Sports
WWE SmackDown! vs. RAW 2007 X360 Wrestling Sports
WWE SmackDown! vs. RAW 2007 PS2 Wrestling Sports
WWE SmackDown! vs. RAW 2007 PSP Wrestling Sports
WWE SmackDown! vs. RAW 2007 DS Wrestling Sports
WWE SmackDown! vs. RAW 2007 Wii Wrestling Sports
WWE SmackDown! vs. RAW 2007 PS3 Wrestling Sports
WWE SmackDown! vs. RAW 2008 X360 Wrestling Sports
WWE SmackDown! vs. RAW 2008 PS3 Wrestling Sports
WWE SmackDown! vs. RAW 2008 PS2 Wrestling Sports
WWE SmackDown! vs. RAW 2008 PSP Wrestling Sports
WWE SmackDown! vs. RAW 2008 Wii Wrestling Sports
WWE SmackDown! vs. RAW 2008 DS Wrestling Sports
WWE SmackDown! vs. RAW 2011 X360 Wrestling Sports
WWE SmackDown! vs. RAW 2011 PS3 Wrestling Sports
WWE SmackDown! vs. RAW 2011 PSP Wrestling Sports
WWE SmackDown! vs. RAW 2011 PS2 Wrestling Sports
WWE SmackDown! vs. RAW 2011 Wii Wrestling Sports

GamingExcellence